Γ’ Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Γ’ Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Αντικατάσταση ξύλινης στέγης (260m2) με χρήση σύνθετης επικολλητής ξυλείας, διαμόρφωση περιμετρικής δοκού από σκυρόδεμα για την έδραση των ψαλιδιών, κατασκευή νέας χάλκινης υδρορροής, καθαρισμός και επανατοποθέτηση των ημικολυμβητών βυζαντινών κεραμιδιών. Στο χώρο φυλάσσονται αρχαιότητες για την προστασία των οποίων κατασκευάστηκε προσωρινό πατάρι επί μεταλλικών ικριωμάτων.