Ξενοδοχείο Αφροδίτη

Ξενοδοχείο Αφροδίτη
Καθαιρέσεις σε όλους τους χώρους του Ξενοδοχείου Αφροδίτη (αδιατάρακτες κοπές, αποξηλώσεις κουφωμάτων, δαπέδων, επιχρισμάτων, ψευδοροφών, μονώσεων, οπτοπλινθοδομών κλπ.), καθαρισμός κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου. Οι παραπάνω εργασίες πραγματοποιήθηκαν για την ανακαίνιση του Ξενοδοχείου. Καθαιρέθηκαν χειρωνακτικά 71.450 m2 σε διάστημα 30 ημερών.